Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
+44 01685 727400
FIS@merthyr.gov.uk10 rheswm pam mae chwarae yn bwysig

1

Mae chwarae nad ydyw o dan gyfarwyddyd yn caniatáu i blant ddysgu sut i weithio mewn grwpiau, i rannu, i drin a thrafod ac i ddatrys gwrthdaro;

2

Drwy chwarae, mae plant yn defnyddio’u creadigrwydd gan ddatblygu’u dychymyg;

3

Mae chwarae’n caniatáu i blant greu ac archwilio byd y gallant ei feistroli, gan oresgyn ofnau, tra eu bod hefyd yn dysgu bod yna gyfyngiadau a therfynau;

4

Mae gan chwarae yn yr awyr agored fuddion corfforol – drwy weithgareddau fel rhedeg, neidio, beicio a dringo, fe ddaw plant yn ffit ac yn iach;

5

Mae gan chwarae rhydd rôl bwysig yn nhwf emosiynol plentyn. Mae cymryd risgiau a goresgyn heriau yn magu hunan-barch a hunanhyder;

6

Sgiliau cymdeithasol - drwy chwarae gydag eraill, mae plant yn dysgu gwersi bywyd beunyddiol gwerthfawr am ryngweithio gydag eraill, arferion cymdeithasol ac annibyniaeth, y cyfan tra eu bod yn ennill sgiliau magu perthynas pwysig;

7

Mae chwarae unigol yn helpu plant yn gymdeithasol, gan ei fod yn datblygu ymdeimlad cryf o annibyniaeth, ac mae’n hyrwyddo creadigrwydd a dychymyg;

8

Mae chwarae’n helpu plant i ddatblygu sgiliau iaith ac ymresymu, mae’n annog meddwl yn annibynnol a datrys problemau;

9

Mae chwarae yn hwyl. Cael hwyl = chwerthin, sydd yn ei wneud yn wych er lles seicolegol eich plentyn;

10

Yn anad dim, mae chwarae yn bleser syml ac yn rhan annwyl o blentyndod


© Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?