Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
+44 01685 727400
FIS@merthyr.gov.ukBeth a allwn ei wneud fel oedolion …

Mae’r cyfleoedd i blant chwarae’n rhydd – yn enwedig yn yr awyr agored – wedi’u lleihau’n sylweddol yn ddiweddar.

Oedolion yw un o’r prif rwystrau sy’n nadu i blant chwarae’n rhydd.

Nid yw’n ddiogel, mae’n rhy ddrud, rwy’n rhy brysur – dyma ond rhai o’r esgusodion a ddefnyddiwn.

O ystyried bod chwarae’n dod â llu o fuddion, mae’n wirioneddol bwysig ein bod ni fel oedolion yn gwneud amser i chwarae.

Dyma rai cynghorion ynglŷn â sut i hwyluso chwarae:

Cadw pryderon mewn persbectif – tra bod diogelwch plentyn yn hollbwysig, ni ddylai ofnau oedolyn atal eich plentyn rhag chwarae yn yr awyr agored.

Blaenoriaethu amser ar gyfer chwarae – mae chwarae mor bwysig i ddatblygiad plentyn ag yw gweithgareddau strwythuredig. Felly, ochr yn ochr â gwersi, gwaith cartref neu ymarfer pêl-droed, neilltuwch amser i chwarae bob diwrnod.

Cyfyngu ar amser sgrîn - tra ei bod hi’n ddigon rhwydd rhoi iPad i’ch plentyn neu’u rhoi nhw o flaen y set teledu, ni fydd dim yn fwy o fudd i’ch plentyn nag amser o ansawdd i chwarae yn yr awyr agored.

Meddyliwch yn rhad ac yn siriol – Nid oes yn rhaid i chwarae fod yn ddrud. Nid oes ar eich plant angen y teganau diweddaraf i gael hwyl, a chofiwch fod chwarae yn yr awyr agored am ddim. Mae yna ddigonedd o syniadau cost isel neu ddim cost o gwbl, o chwarae â balwnau, dringo coed a gwneud ffeuau i sialcio a gwneud glŵp. Gweler ein syniadau isod.

Ceisiwch gael darnau rhydd – Er y gall ac y bydd plant yn chwarae yn unrhyw le a chyda bron unrhyw beth, mae yna adnoddau y gallwn eu darparu a all hwyluso ac annog chwarae. Nid oes yn rhaid i’r rhain fod yn ddrud; mewn gwirionedd, mae rhai o’r adnoddau mwyaf effeithiol ar gyfer chwarae yn ‘ddarnau rhydd’. Mae enghreifftiau’n cynnwys tywod, dŵr, cregyn, ffabrig, bwcedi, bocsys, rhaff, teiars, poteli, coed a sgrap.

Ewch allan i’r awyr agored mor aml ag y gallwch - Pan ofynnir i blant, fe ddywed y rhan fwyaf fod arnynt eisiau chwarae y tu allan gan eu bod yn gwerthfawrogi’r annibyniaeth a’r cyfleoedd ar gyfer darganfod y mae hynny’n ei gynnig. Gall lleoedd chwarae i blant fod yn fwy nag ond mannau chwarae. Canfyddwch le diogel i’ch plant chwarae ac ymlaciwch a gadewch iddynt ffynnu.

Gwrandewch ar eich plentyn a chymerwch ran – Weithiau, fe fydd plant yn gofyn yn uniongyrchol inni chwarae; weithiau, mae’n fwy cynnil. Weithiau, mae arnynt ond angen inni weithredu fel adnodd! Gofyn, gwrando a chymryd rhan yn aml yw’r cyfan sydd ei angen.
© Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?