Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
+44 01685 727400
FIS@merthyr.gov.uk

Ydych chi’n ystyried defnyddio gofal plant?Dyma rai pethau y dylai rheini eu hystyried os ydynt yn gobeithio defnyddio gofal plant ym Merthyr Tudful:

  • Meddyliwch am anghenion eich plentyn, mae pob plentyn yn wahanol. Fydden nhw’n hapusach mewn meithrinfa fawr, brysur neu mewn grwp llai o faint sy’n derbyn gofal gan ofalwr plant?
  • Faint oed yw eich plentyn? Allech chi ystyried clwb y tu allan i’r ysgol neu glwb gwyliau ar gyfer eich plant hŷn?
  • Ystyriwch faint o oriau yr hoffech neu’r ydych ei angen, ac os gall rhain fod yn gyson bob wythnos. Mae rhai darpariaethau gofal plant yn gofyn am oriau cyson, ond bydd eraill yn fwy hyblyg, ac os mai ond un bore yr wythnos yr hoffech, gall gostio llai na £10 y sesiwn i chi.
  • Efallai nad ydych chi’n gweithio, ond yr hoffech chi awr neu ddwy i chi’ch hun bob wythnos, rhywbeth sydd wedi ei brofi ei fod o fudd i chi ac i’ch plentyn! Allai grwp chwarae fod yn berffaith i’r ddau ohonoch?
  • Ydych chi’n gweithio’n llawn amser, rhan amser neu shifftiau? Cofiwch bod rhaid i gyflogwyr ystyried yn rhesymol unrhyw geisiadau am weithio’n hyblyg, allai hyn eich helpu chi?
  • Oes gennych chi’r hawl i ddarpariaeth am ddim? Gall plant 2-3 mlwydd oed mewn ardaloedd arbennig o Ferthyr Tudful gael mynediad i ofal plant am ddim a gwasanaethau eraill drwy’r rhaglen Dechrau’n Deg – cliciwch YMA am fwy o wybodaeth.
  • Gallech hefyd gael cymorth gyda chostau gofal plant drwy Gredydau Treth neu Dalebau drwy law eich cyflogwr. Nid oes rhaid i chi fod mewn gwaith i hawlio Credydau Treth Plant (https://www.moneyadviceservice.org.uk/cy/articles/credyd-treth-plant ), ond bydd rhaid i chi fod yn gweithio i hawlio’r Credydau Treth Gwaith (https://www.moneyadviceservice.org.uk/cy/articles/credyd-treth-gwaith )
  • Da gwybod – yn 2017 bydd cynllun Gofal Plant Di-Dreth newydd yn cael ei lansio fydd yn cymryd lle y talebau, a bydd posib i chi hawlio 20c am bob 80c y byddwch yn ei dalu yn ôl gan y Llywodraeth. Dyma ganllaw gwych i’r cynllun newydd. (https://www.turn2us.org.uk/Benefit-guides/Tax-Free-Childcare/Can-I-get-Tax-Free-Childcare).
  • Cofiwch bod POB plentyn â’r hawl i 10 awr o addysg feithrin am ddim o’r tymor wedi eu trydydd penblwydd. Gall hyn fod mewn meithrinfa ysgol, neu gyda darparwr addysg cofrestredig. Bydd pob safle Darparwr Addysg Cofrestredig wedi eu cofrestru gyda’r Awdurdod Addysg Lleol er mwyn darparu addysg blynyddoedd cynnar ac fe’u archwilwir hwy gan Estyn (Archwilwyr Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru).
  • Pa fath o gyfleon dysgu a chwarae hoffech chi i’ch plentyn eu profi? Gall defnyddio mwy nag un darparwr gofal plant gynnig cyfleon i gyfarfod â ffrindiau gwahanol, a phrofi chwarae mewn lleoliadau amrywiol. All hyn weithio i chi?


© Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?