Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
+44 01685 727400
FIS@merthyr.gov.uk


Gwarchodwyr Plant

Mae Gwarchodwyr Plant Cofrestredig yn ofalwyr plant proffesiynol sy’n gweithio yn eu cartrefi eu hunain ac sy’n darparu cyfleon dysgu i blant pobl eraill mewn amgylchedd teuluol. Maent yn gofalu am blant sydd rhwng chwe wythnos oed a 12 oed. 

Mae Gwarchodwyr Plant yn darparu gofal hyblyg. Gan eu bod yn edrych ar ôl nifer bychan o blant gallant roi sylw unigol. Maent yn darparu cyfleoedd i blant wneud ffrindiau, dysgu a datblygu a hynny mewn amgylchedd sy’n ddiogel ac yn llawn gofal.

Y nifer mwyaf o blant y gall gwarchodwr plant edrych ar eu hôl yw:

 • Deg o blant hyd at 12 oed  
 • Allan o’r 10 plentyn, ni all mwy na chwech ohonynt fod yn iau na 8 mlwydd oed
 • Allan o’r chwech, ni all mwy na thri ohonynt fod yn iau na 5 mlwydd oed
 • Allan o’r tri phlentyn, fel arfer ni all mwy na dau ohonynt fod yn iau na 18 mis oed, er gellir gwneud eithriad o frodyr a chwiorydd

Gall costau amrywio a medrwch wneud cais am gymorth tuag at gostau gofal plant. 

 Yn gyfreithlon, rhaid i warchodwyr plant:

 • Fod wedi eu cofrestru gydag Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC)cyn y gallant ddechrau gweithio gyda phlant.
 • Gael cytundeb ysgrifenedig gyda rhieni ar gyfer pob plentyn y maent yn gofalu amdanynt. Dylai amlinellu’n glir yr hyn sy’n ddisgwyliedig gan bob parti. 

Pethau i’w hystyried wrth greu cytundeb:

Costau

 • Ffioedd a threfniadau ar gyfer taliadau
 • Oes yna gostau ychwanegol e.e prydiau, cewynnau, casglu plant?
 • Oes rhaid i chi dalu os yw’ch plentyn neu’ch gwarchodwr yn sâl?
 • Oes rhaid i chi dalu am Wyliau’r Banc?

Argaeledd

 • Beth fyd yn digwydd os fyddwch yn hwyr yn casglu’ch plentyn?
 • Beth fydd yn  digwydd os yw’ch gwarchodwr yn sâl neu ar wyliau?
 • Yr adegau y mae’ch gwarchodwr ar gael i ddarparu gofal.
 • Faint o rybudd sydd angen i chi ei roi i hysbysu am unrhyw newidiadau i’r cytundeb?

Myths Gwarchod Plant - Os ydych chi'n ystyried defnyddio gwarchodwr plant dyma chwalu rhai mythau cyffredin am warchod plant.

Gofalwyr Plant ym Merthyr Tudful – Noder nad yw pob gofalwr plant am i’w fanylion gael eu gwneud yn gyhoeddus.

Ar hyn o bryd rydym yn trosglwyddo ein gwybodaeth i gronfa ddata newydd. Rydym yn gweithio gyda darparwyr i'w helpu i gofrestru eu gwybodaeth. Fodd bynnag, cyfrifoldeb y darparwyr yw sicrhau bod eu gwybodaeth yn cael ei gynnwys.

Diweddarwyd: Hydref 2018

 © Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?