Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
+44 01685 727400
FIS@merthyr.gov.uk


Cymorth â Chostau Gofal Plant

Credydau Treth

Mae’n bosibl eich bod yn gymwys i gael cymorth at gostau gofal plant os yw’r gofal plant a ddefnyddir gennych wedi’i gofrestru gydag AGC. Os ydych yn gweithio, gallech gael credydau treth ychwanegol i gynorthwyo â’ch costau gofal plant.Credyd Treth Plant (CTP)

Mae Credydau Treth i Blant  yn cefnogi teuluoedd sydd â phlant (gall hyn gynnwys plant hyd at eu pen-blwyddi yn 16 oed a phobl ifanc o 16 oed ond sydd o dan 20 oed.) Medrwch wneud cais os ydych yn gweithio ai peidio.

Mae Credydau Treth Gweithiol  yn cefnogi pobl sydd naill ai’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig neu ar incymau isel drwy ychwanegu at eu henillion.Nid yw Credydau Treth i Blant a Chredydau Treth Gweithiol yn effeithio ar daliadau Budd-daliadau Plant. Maent hwy’n cael eu talu ar wahân.

Cynllun Gofal Plant Di-dreth Newydd 2017

 

Bydd y Gofal Plant Di-dreth ar gael i oddeutu 2 filiwn o gartrefi er mwyn cynorthwyo gyda chostau gofal plant. Dewch i wybod mwy am y deg prif beth y dylech ei wybod am y cynllun.

Medrwch ganfod rhagor o wybodaeth am y cynllun yma.

Talebau Gofal Plant

 Gall eich cyflogwr gynnig talebau gofal plant i chi er mwyn cynorthwyo gyda chostau gofal plant. Gallant gael eu cyfnewid am leihad yn eich cyflog – yr hyn a elwir yn ‘aberthu cyflog.’ Gall talebau plant effeithio ar y nifer o gredydau treth y gallwch eu derbyn.

Bydd rhaid i chi gysylltu â’ch cyflogwr er mwyn gofyn a ydynt yn defnyddio cynllun talebau gofal plant. Mae cynlluniau talebau plant yn cael eu derbyn gan ddarparwyr gofal plant cofrestredig fel dull o dalu.

 

Bydd y cynllun yn newid yn sgil cyflwyno Cynllun Gofal Plant Di-dreth newydd 2017.

 Childcare Choices website © Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?