Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
+44 01685 727400
FIS@merthyr.gov.uk


Cynllun Gwen

Gwasanaethau Iechyd y Blynyddoedd Cynnar

Cyn iddynt fod yn dair blwydd oed, bydd llawer o blant yn treulio’r mwyafrif o’u hamser gartref gyda’u teuluoedd. Gall staff y llinell flaen fel ymwelwyr iechyd a bydwragedd gynorthwyo rhieni, gofalwyr ac aelodau eraill o’r teulu i ddeall pwysigrwydd iechyd y geg a sut mae’n effeithio ar iechyd yn ei gyfanrwydd; ar les a datblygiad drwy:

  • hybu bwydo o’r fron a diddyfnu iach, sut i symud o’r fron i fwydo â photel i ddefnyddio cwpan agored erbyn eu bod yn 12 mis oed.  
  • hybu bwyd, byrbrydau (er enghraifft ffrwythau ffres) a diodydd (dŵr a llaeth) sy’n rhan o ddiet iachach
  • hybu defnyddio past dannedd fflworid cyn gynted ag y bydd y dannedd yn ymddangos, yn enwedig cyn mynd i’r gwely
  • rhoi arddangosiad ymarferol o sut i edrych ar ôl dannedd plentyn ifanc ac annog brwsio dannedd o oed ifanc
  • cynghori ar opsiynau amgen i fwydydd sy'n llawn siwgr, diodydd a byrbrydau er mwyn tawelu a’u defnyddio fel danteithion
  • defnyddio moddion heb siwgr
  • annog teuluoedd i fynd â’u plant at ddeintydd wedi iddynt gael eu dant cyntaf ac yn bendant, cyn eu pen-blwydd cyntaf
  • rhoi manylion ar sut i gyrchu gwasanaethau deintyddol brys

Beth all Cynllunio i Wenu ei wneud i chi?

Gall sesiynau hyfforddiant Addysg Iechyd y Geg (AiyG) gael eu darparu gan staff D2S i ymarferwyr iechyd a gofal cymdeithasol eraill sy’n gweithio gyda phlant. Gall sesiynau gael eu darparu ar gyfer cyrsiau myfyrwyr iechyd yn ogystal ag ôl gymhwyster ar gyfer staff fel rhan o’u datblygiad proffesiynol parhaus. Cysylltwch â'ch tîm D25 lleol

Gall D2S gynorthwyo ymwelwyr iechyd ac ymarferwyr iechyd eraill i ddod o hyd i wasanaethau deintyddol ar gyfer y teuluoedd y maen nhw’n eu cefnogi. Cysylltwch â'ch tîm D25 lleol am ragor o wybodaeth.

Gall D2S ddarparu adnoddau i’w defnyddio ar gyfer hyrwyddo iechyd y geg fel pamffledi a phosteri. Gallant hefyd ddarparu pecynnau brwsio dannedd a chwpanau hyfforddi ar gyfer ymarferwyr proffesiynol sy’n gweithio yn ardaloedd Dechrau’n Deg. Cysylltwch â'ch tîm D25 lleol am ragor o wybodaeth.

Diweddarwyd: Ebrill 2019

 

 

 © Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?