Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
+44 01685 727400
FIS@merthyr.gov.uk


Atal & SIANEL yng Nghwm Taf

Atal & SIANEL yng Nghwm Taf

Mae gan bawb rôl wrth helpu i atal pobl rhag cael eu radicaliddio neu eu tynnu i derfysgaeth.

 

Gallwch wneud hyn trwy wirio unrhyw bryderon sydd gennych       SYLWI—GWIRIO—RHANNU

 

 Os ydych yn:

  • SYLWI - newid sylweddol mewn ymddygiad a defnydd iaith rhywun sy'n mynegi barn wleidyddol eithafol.
  • GWIRIO—peidiwch ag anwybyddu'ch pryderon, gwiriwch â'ch rheolwr neu gydweithwyr yn gyfrinachol, ac os oes angen...
  • RHANNU— os ydych yn dal I boeni, gallwch gysylltu â'r Cydlynydd ATAL yn yr awdurdod lleol trwy e-bostio Claire.blackmore@merthyr.gov.uk neu ffoniwch 01685 725494 . Am unrhyw bryderon y tu allan i oriau swyddfa, cysylltwch â prevent@south-wales.pnn.police.uk neu ffoniwch 999

Os yw'n briodol, bydd eich pryder yn cael ei rannu gyda'r tîm ATAL yn Heddlu De Cymru.

Os byddwn yn rhannu ein pryderon, gyda'n gilydd gallwn ni ddiogelu pobl sydd mewn perygl o Radicaliddio neu Gamfanteisio Camfanteisio.

Beth yw ATAL?

ATAL yw strategaeth y Llywodraethau i rwystro pobl rhag cael eu radicaliddio a chefnogi terfysgaeth, yn ei holl ffurf.

Beth yw Sianel?

Mae Sianel yn ddull aml-asiantaethol, wedi'i gynllunio i gefnogi unigolion sy'n agored i gael eu tynnu i eithafiaeth dreisgar neu gefnogi terfysgaeth.

Hyfforddiant Rhwystro Radicaleiddio

Mae modiwl e-ddysgu ‘Hyfforddiant Rhwystro Radicaleiddio,’ sy’n rhad ac am ddim ar gael ar gyfer Ymarferwyr y Blynyddoedd Cynnar a gofal Plant. Gall y modiwl e-ddysgu hwn gael ei gwblhau yn unigol neu fel ychwanegiad at y sesiynau ystafell ddosbarth a ddarparwyd. Anogwch staff i fanteisio ar y cyfle hwn.

Os oes gennych staff fyddai’n dymuno cyrchu’r modiwl e-ddysgu, e-bostiwch Claire Blackmore: Claire.Blackmore@Merthyr.gov.uk  Bydd angen i Claire gael cyfeiriad e-bost pob un aelod o’r staff er mwyn cael trefnu trwyddedau a chyfrineiriau ac ati.

 

 © Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?