Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Merthyr Tudful

Merthyr Tydfil County Borough Council
Room 238, Civic Centre, Castle Street
Merthyr Tydfil CF47 8AN
+44 01685 727400
FIS@merthyr.gov.uk


Amddiffyn Plant a all fod mewn Peryg

Os ydych yn amau bod plentyn neu berson ifanc yn cael ei niweidio neu mewn peryg o gael ei niweidio, mae dyletswydd arnoch i adrodd arno ar unwaith.

Os ydych yn amau bod plentyn neu berson ifanc mewn perygl dybryd o niwed mae angen i chi ffonio 999 a siarad â Heddlu De Cymru.

Caiff pob galwad ynglŷn â phryderon am blant eu trin o ddifrif. Os gwelir bod plentyn yn cael ei gam-drin neu mewn peryg o niwed sylweddol, bydd gweithwyr proffesiynol yn gweithio gyda'r teulu i sicrhau y gellir diogelu’r plentyn.

Mae’n bwysig i bawb sy’n ymwneud â phlant a phobl ifanc gydweithio i’w cadw’n ddiogel rhag niwed. Uwchben pob dim, anghenion plant a phobl ifanc sy’n dod yn gyntaf.

Os ydych yn ansicr am adrodd ar eich pryderon, peidiwch â meddwl ‘Beth os ydw i’n anghywir?’, meddyliwch ‘Beth os ydw i’n iawn?’

Gwasanaethau Plant Merthyr Tudful Ffôn: 01685 725000

Ar agor: 8.30yb – 5.00yp (dydd Llun i ddydd Iau), 8.30yb – 4.30yp (dydd Gwener)

Tîm Dyletswydd Argyfwng: 01443 743665

(5.00yp – 8.30yb dydd Llun i ddydd Iau, 4.30yp – 8.30yb dydd Gwener i ddydd Llun)

Cofiwch – Mae Pawb yn Gyfrifol am Ddiogelu!

Cysylltiadau Defnyddiol:

Llinell Amddiffyn Plant NSPCC 0800 800 500

Childline 0800 1111© Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Hawlfraint | Polisi Preifatrwydd | gwefan Ymwadiad | Rhoi gwybod am broblem gyda'r dudalen hon?