Cyrsiau Hyfforddiant Blynyddoedd Cynnar


Cyrsiau Hyfforddiant Blynyddoedd Cynnar

Cynigir hyfforddiant gan Grŵp Cynllunio Partneriaeth y Blynyddoedd Cynnar. Mae gan y Bartneriaeth gynrychiolaeth o'r sectorau preifat, gwirfoddol a statudol. Mae’r Bartneriaeth yn gyfrifol am oruchwylio’r gwaith o gyflawni Cynllun Partneriaeth y Blynyddoedd Cynnar 2022-2027.

Mae Cyfeiriadur Hyfforddiant Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant Merthyr Tudful yn cael ei ddiweddaru bob 6 mis ac yn cael ei ddosbarthu i ddarparwyr Gofal Plant a Gwaith Chwarae ledled y fwrdeistref sirol. Nod y cyfleoedd hyfforddi sydd wedi’u cynnwys yw cefnogi darparwyr gofal plant i fodloni Safonau Gofynnol Cenedlaethol (SGC) Arolygiaeth Gofal Cymru yn ogystal â chynnig ymagwedd gyfannol at ddatblygiad proffesiynol parhaus.

Mae’r cyrsiau ar gael i ymarferwyr sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli yn y sector blynyddoedd cynnar, chwarae a gofal plant neu’r rhai sy’n dymuno cael gwaith yn y sector ym Merthyr Tudful. At ddibenion cefnogi anghenion hyfforddi Gweithlu’r Sector Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant rydym yn cynnwys yr ymarferwyr hynny sy’n darparu gofal plant i blant hyd at 12 oed – yn unol â’r Safonau Gofynnol Cenedlaethol ar gyfer Gofal Plant a Reoleiddir (Diwygiwyd Mai 2023). Mae hyn yn cynnwys gwasanaethau sy’n gweithio gyda phlant o’r oedran hwnnw ac yn arbennig lleoliadau Blynyddoedd Cynnar – Meithrinfeydd Dydd, Cyn-ysgolion, Cylchoedd Meithrin, Gwarchodwyr Plant Cofrestredig a Chlybiau y Tu Allan i Oriau Ysgol yn ogystal â Chlybiau Ar Ôl Ysgol a lleoliadau gofal plant anghofrestredig.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa ym maes gofal plant a'ch bod yn byw ym Merthyr Tudful dylech gofrestru gyda'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am y cyrsiau sydd ar gael.