Cylchoedd Chwarae Cyn-ysgol

Cylchoedd Chwarae Cyn-ysgol

Gall cylchoedd chwarae cofrestredig, a adwaenir hefyd fel Cylchodd Cyn-ysgol neu Gylchoedd Meithrin, gael eu rhedeg gan grwpiau cymunedol neu wirfoddol, awdurdod lleol neu gwmni preifat.

Mae Cylchoedd Chwarae Cyn-ysgol a Chylchoedd Meithrin yn cynnig amgylchedd diogel ac ysgogol lle gall plant chwarae a dysgu gyda phlant eraill o’u cymuned leol. Mae’r ddau grŵp yn annog plant i ddysgu a chwarae gyda phlant eraill - yr unig wahaniaeth yw bod un yn cael ei gyflwyno yn y Gymraeg.

Mae’r rhan fwyaf o gylchoedd chwarae cyn-ysgol ar agor ar gyfer sesiynau bore neu brynhawn yn unig, am 2 i 4 awr, hyd at 5 niwrnod yr wythnos. Mae’r rhan fwyaf o blant rhwng 2½ a 5 oed er y gallant gymryd rhai plant 2 oed. Mae’r rhan fwyaf o gylchoedd cyn-ysgol yn gweithredu yn ystod y tymor yn unig.

Mae staff hyfforddedig, profiadol yn gweithio gyda’r plant. Mae gwirfoddolwyr a rhieni yn aml yn helpu. Maent yn cynnig ystod o weithgareddau i blant gan ddarparu cyfleoedd chwarae a dysgu.

Mae Cylchoedd Chwarae Cyn-ysgol yn codi ffi. Gall costau amrywio ac efallai y gallwch hawlio cymorth tuag at gost gofal plant.

Mae Cylchoedd Cyn-ysgol a Chylchoedd Meithrin yn cael eu cofrestru a’u harolygu gan Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC). 

Gall Cylchoedd Chwarae Cyn-ysgol fod yn aelod o Gymdeithas Cylchoedd Chwarae Cyn-Ysgol (WPPA) neu'r Mudiad Meithrin (MM). 

Gwybodaeth bellach